jejunectomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jejunectomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jejunectomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jejunectomy.

Từ điển Anh Việt

 • jejunectomy

  /,dʤidʤu:'nektəmi/

  * danh từ

  (y học) thủ thuật cắt ruột chay

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jejunectomy

  * kỹ thuật

  y học:

  thủ thuật cắt bỏ hổng tràng