itp (internet transport protocols) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

itp (internet transport protocols) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm itp (internet transport protocols) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của itp (internet transport protocols).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • itp (internet transport protocols)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giao thức truyền mạng Internet