isotaches nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isotaches nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isotaches giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isotaches.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • isotaches

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường đẳng tốc