isopressor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isopressor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isopressor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isopressor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • isopressor

    * kỹ thuật

    y học:

    tăng huyết áp cùng chừng mực