isopodous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isopodous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isopodous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isopodous.

Từ điển Anh Việt

  • isopodous

    /ai'sɔpədən/ (isopodous) /ai'sɔpədəs/

    * tính từ

    (động vật học) có chân giống, đẳng túc