isopiestic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isopiestic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isopiestic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isopiestic.

Từ điển Anh Việt

  • isopiestic

    * tính từ

    có cùng một áp lực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • isopiestic

    * kỹ thuật

    đẳng áp