isologous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isologous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isologous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isologous.

Từ điển Anh Việt

 • isologous

  /ai'sɔləgəs/

  * tính từ

  (hoá học) đồng cấp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • isologous

  * kỹ thuật

  đồng cấu