isoetales nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isoetales nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isoetales giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isoetales.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • isoetales

    aquatic or marsh-growing fern allies; known to have existed since the Cenozoic; sometimes included in Lycopodiales

    Synonyms: order Isoetales

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).