isocentre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isocentre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isocentre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isocentre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • isocentre

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đường đồng tâm