islets of langerhans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

islets of langerhans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm islets of langerhans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của islets of langerhans.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • islets of langerhans

    * kỹ thuật

    y học:

    đảo Langerhans

Từ điển Anh Anh - Wordnet