ischioanal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ischioanal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ischioanal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ischioanal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ischioanal

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc xương ngồi - hậu môn