is-41 message security forum (imsf) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

is-41 message security forum (imsf) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm is-41 message security forum (imsf) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của is-41 message security forum (imsf).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • is-41 message security forum (imsf)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Diễn đàn an toàn tin báo IS-41