irremeable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

irremeable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm irremeable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của irremeable.

Từ điển Anh Việt

  • irremeable

    /i'remiəbl/

    * tính từ

    không quay lại chỗ cũ được, không trở lại tình trạng cũ được