irateness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

irateness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm irateness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của irateness.

Từ điển Anh Việt

  • irateness

    xem irate