iodine-125 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

iodine-125 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm iodine-125 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của iodine-125.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • iodine-125

    light radioactive isotope of iodine with a half-life of 60 days; used as a tracer in thyroid studies and as a treatment for hyperthyroidism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).