invertasre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invertasre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invertasre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invertasre.

Từ điển Anh Việt

  • invertasre

    /in'və:teis/

    * danh từ

    (hoá học); (sinh vật học) invectaza