intrigante nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intrigante nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intrigante giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intrigante.

Từ điển Anh Việt

  • intrigante

    /,intri'gɑ:nt/ (intriguante) /,intri'gɑ:nt/

    * danh từ

    người đàn bà lắm mưu đồ; người đàn bà hay vận động ngầm