intinction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intinction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intinction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intinction.

Từ điển Anh Việt

  • intinction

    * danh từ

    lễ ăn bánh thánh