intervenor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intervenor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intervenor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intervenor.

Từ điển Anh Việt

  • intervenor

    xem intervene

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • intervenor

    (law) a party who interposes in a pending proceeding