interrogational nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interrogational nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interrogational giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interrogational.

Từ điển Anh Việt

  • interrogational

    /in,terə'geiʃənl/

    * tính từ

    (thuộc) sự hỏi dò

    (thuộc) sự tra hỏi, (thuộc) sự thẩm vấn, (thuộc) sự chất vấn