interreges nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interreges nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interreges giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interreges.

Từ điển Anh Việt

  • interreges

    /'intəreks/ (interreges) /,intə'ri:dʤi:z/

    * danh từ

    người đứng đầu tạm thời (một nước trong khi chưa có người đứng đầu chính thức)