interpolar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interpolar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interpolar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interpolar.

Từ điển Anh Việt

  • interpolar

    /,intə'poulə/

    * tính từ

    giữa hai cực (quả đất); giữa các cực, gian cực