interlunar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interlunar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interlunar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interlunar.

Từ điển Anh Việt

  • interlunar

    /,intə'lu:nə/

    * tính từ

    (thuộc) thời kỳ không có trăng (trong tháng)