interknot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interknot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interknot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interknot.

Từ điển Anh Việt

  • interknot

    /,intə'nɔt/

    * ngoại động từ

    buộc vào nhau