interknit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interknit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interknit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interknit.

Từ điển Anh Việt

  • interknit

    /,intə'nit/

    * ngoại động từ

    đan vào nhau, bện vào nhau