interiobar vein of kidney nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interiobar vein of kidney nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interiobar vein of kidney giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interiobar vein of kidney.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interiobar vein of kidney

    * kỹ thuật

    y học:

    tĩnh mạch giãn thùy thận