insulitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insulitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insulitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insulitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • insulitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm đảo tụy