inspiredly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inspiredly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inspiredly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inspiredly.

Từ điển Anh Việt

  • inspiredly

    xem inspired