ink-bottle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ink-bottle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ink-bottle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ink-bottle.

Từ điển Anh Việt

  • ink-bottle

    /iɳk,bɔtl/

    * danh từ

    lọ mực, chai mực