injections nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

injections nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm injections giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của injections.

Từ điển Anh Việt

  • Injections

    (Econ) Sự bơm tiền.

    + Sự bổ sung ngoại sinh vào số thu nhập của các doanh nghiệp và hộ gia đình.