ingloriousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ingloriousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ingloriousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ingloriousness.

Từ điển Anh Việt

  • ingloriousness

    /in'glɔ:riəs/

    * danh từ

    tính chất nhục nhã

    sự không có tên tuổi, sự không có tiếng tăm