ingle-nook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ingle-nook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ingle-nook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ingle-nook.

Từ điển Anh Việt

  • ingle-nook

    /'iɳglnuk/

    * danh từ

    góc lò sưởi