infrasound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infrasound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infrasound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infrasound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infrasound

    * kỹ thuật

    hạ âm