infomosaic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infomosaic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infomosaic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infomosaic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infomosaic

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hãng Informosaic