inflammably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inflammably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inflammably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inflammably.

Từ điển Anh Việt

  • inflammably

    xem inflammable