infinitude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infinitude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infinitude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infinitude.

Từ điển Anh Việt

  • infinitude

    /in'finitju:d/

    * danh từ ((cũng) infinity)

    tính không bờ bến, tính vô tận

    số lượng vô cùng lớn; quy mô vô cùng lớn

Từ điển Anh Anh - Wordnet