infectivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infectivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infectivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infectivity.

Từ điển Anh Việt

 • infectivity

  /in'fekʃəsnis/ (infectiveness) /in'fektivnis/ (infectivity) /,inkek'tiviti/

  * danh từ

  tính lây, tính nhiễm

  (y học) tính nhiễm trùng; tính lây nhiễm

  tính dễ lan truyền, tính dễ lây