infamously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infamously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infamously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infamously.

Từ điển Anh Việt

  • infamously

    * phó từ

    ô nhục, bỉ ổi