inexistent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inexistent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inexistent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inexistent.

Từ điển Anh Việt

  • inexistent

    /,inig'zistənt/

    * tính từ

    không có, không tồn tại