inexcution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inexcution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inexcution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inexcution.

Từ điển Anh Việt

  • inexcution

    /in,eksi'kju:ʃn/

    * danh từ

    sự không thực hiện; sự chểnh mảng trong việc thực hiện (nhiệm vụ...)