inexcutable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inexcutable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inexcutable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inexcutable.

Từ điển Anh Việt

  • inexcutable

    /in'eksikju:təbl/

    * tính từ

    không thể thực hiện được