inevasible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inevasible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inevasible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inevasible.

Từ điển Anh Việt

  • inevasible

    /in'evitəbl/

    * tính từ

    không thể thoát được

    an inevasible law of nature: một quy luật thiên nhiên không thể tránh thoát được