ineducation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ineducation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ineducation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ineducation.

Từ điển Anh Việt

  • ineducation

    /in,edju'keiʃn/

    * danh từ

    sự thiếu học