inductivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inductivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inductivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inductivity.

Từ điển Anh Việt

  • inductivity

    /,indʌk'tiviti/

    * danh từ

    tính cảm ứng ((cũng) inductiveness)