indubitableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indubitableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indubitableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indubitableness.

Từ điển Anh Việt

  • indubitableness

    /in,dju:bitə'biliti/ (indubitableness) /in'dju:bitəblnis/

    * danh từ

    tính không thể nghi ngờ được, tính rõ ràng, tính sờ sờ