indraft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indraft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indraft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indraft.

Từ điển Anh Việt

 • indraft

  /'indrɑ:ft/ (indraught) /'indrɑ:ft/

  * danh từ

  sự hút gió vào, sự hút không khí vào

  dòng chảy vào, luồng chảy vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • indraft

  * kỹ thuật

  luồng chảy vào

  luồng gió

  sự hút gió vào