indologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indologist.

Từ điển Anh Việt

  • indologist

    /in'dɔlədʤist/

    * danh từ

    nhà nghiên cứu về Ân-ddộ