individuate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individuate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individuate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individuate.

Từ điển Anh Việt

 • individuate

  /,indi'vidjuəlaiz/ (individualise) /,indi'vidjuəlaiz/ (individuate) /,indi'vidjueit/

  * ngoại động từ

  cá tính hoá, cho một cá tính

  định rõ, chỉ rõ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • individuate

  give individual character to

  give individual shape or form to

  Language that individuates his memories