incuriously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incuriously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incuriously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incuriously.

Từ điển Anh Việt

  • incuriously

    xem incurious