incunabula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incunabula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incunabula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incunabula.

Từ điển Anh Việt

  • incunabula

    /,inkju:'næbjulə/

    * danh từ số nhiều

    thời kỳ phôi thai, thời kỳ ban đầu

    những cuốn sách in đầu tiên (trước năm 1500)